Your browser does not support JavaScript!
首頁
華語教學組 ภาควิชาการสอนภาษาจีน

  近程目標:健全自營機制、申請境外招生資格、開設小班制華語基礎課程與文化體驗活動及輔導國際生考取華語證照。

       เป้าหมายในระยะสั้น: ดำเนินงานโดยระบบที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  ดำเนินการให้มีคุณสมบัติสำหรับการรับนักศึกษาต่างชาติ จัดหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นและกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมด้วยตนเอง รวมถึงในคำแนะนำด้านการสอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

  中程目標:持續開設多元華語聽說讀寫課程、與各系科合作,蒐集專業華語課程開發資源、並推動華語教學相關研究及推動海外姊妹校華語文活動交流及設立海外華語教學中心。

       เป้าหมายในระยะกลาง: จัดหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาจีนที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมถึงการร่วมมือกับคณะและสาขาวิชาอื่นๆ และรวบรวมทรัพยากรที่ใช้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเฉพาะด้าน อีกทั้งส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาจีนกับโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องในต่างประเทศ และจัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาจีนในต่างประเทศ

長程目標:開設多樣性專業華語課程、開發壯大線上教學規模、開設華語師資培訓班、建立中台灣技職體系華語教學資源與研究中心,進而成為技職華語教學典範。

        เป้าหมายในระยะยาว: จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนเฉพาะทางที่หลากหลาย พัฒนาและขยายขอบเขตการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาจีน จัดตั้งศูนย์วิจัยและศูนย์ข้อมูลด้านเทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนในไต้หวัน จากนั้นพัฒนาให้เป็นเทคนิคต้นแบบเพื่อการศึกษาภาษาจีน

 

瀏覽數  
  • 轉寄親友
  • 友善列印
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 : 6333
Voice Play